ROSZM

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Wpis ROSZM do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży (ROSZM) jest jednostką organizacyjną, której podstawowym zadaniem jest organizowanie i realizowanie szkoleń dla młodzieży do 25 roku życia, wymagającej przekwalifikowania stosownie do potrzeb lokalnego rynku pracy. Tworzenie dla młodych osób, a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników OHP możliwości zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Podstawowe zadania:

Diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń.

Przygotowanie oferty oraz realizacja kursów i szkoleń podnoszących
i uzupełniających kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy.

Organizowanie szkoleń zawodowych m.in. na zlecenie innych jednostek OHP – grupy zamknięte i skierowania indywidualne oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych (grupy otwarte), a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy.

Współpraca w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną i szkoleniową.

Celem działalności ROSZM jest tworzenie dla młodzieży, w szczególności bezrobotnej do 25 roku życia, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników OHP możliwości:

Zdobycia kwalifikacji zawodowych

Doskonalenia zawodowego

Reorientacji zawodowej

Zdobycia umiejętności poprawiających ich pozycję na rynku pracy

Kształtowania zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Oleśnicy

ul. Zamkowa 4

56-400 Oleśnica

tel: 71 707 09 26

fax: 71 723 73 42

e-mail: szkoleniackiw-olesnica@ohp.pl

__________________________________________________