Nowe projekty w OHP planowane na rok 2016/2017

W 2016 roku Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy będzie realizować dwa projekty „Obudź swój potencjał ” i  „Akcja aktywizacja ”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków YEI – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja” zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: 15-17 lat oraz 18-24 lata i każda otrzyma nieco inne formy wsparcia, dostosowane do jej potrzeb. Pierwsza, młodsza grupa, to młodzież, która zaniedbuje naukę lub nie kontynuuje nauki po ukończeniu gimnazjum. Psychologowie pomogą jej rozwiązać problemy będące przyczyną zaniedbania przez nie nauki, po czym zostaną zorganizowane dla nich zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów szkolnych. Zakładanym efektem będzie powrót do szkoły.

Osoby w wieku 18-24 lat otrzymają wsparcie podobne do przewidywanego dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał”, a więc – najogólniej rzecz biorąc – zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania i szkoleniami zawodowymi, a także odbędą trzymiesięczne staże zawodowe. Dodatkowo wezmą udział w kursach i szkoleniach pozwalających na skuteczne wejście na rynek pracy, w kursie na  prawo jazdy, kursach komputerowych i językowych, szkoleniach.