Rozpoznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.B w ramach realizacji projektu „Obudź swój potencjał-YEI”.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B zgodnie z poniższymi wymaganiami i opisem przedmiotu rozpoznania cenowego.

Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.  B  dla 4 osób w wieku 18-24 lata w wymiarze 60 godzin na osobę (w tym min. 30 godzin zajęć teoretycznych i min. 30 godzin zajęć praktycznych) wraz z państwowym egzaminem zewnętrznym teoretycznym i państwowym egzaminem zewnętrznym praktycznym z jazdy, przeprowadzanym przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i ewentualnymi dwoma egzaminami poprawkowymi (teoretycznymi i/lub praktycznymi). Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich uczestników szkolenia, potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Koszt badań wliczony zostanie w koszty kursu prawa jazdy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu prawa jazdy.

Prosimy o przedstawienie ceny netto (bez podatku VAT) za wykonanie usługi zgodnie z przedstawionym opisem zamówienia. Firmy, które złożą szacunkowe oferty zostaną poinformowane o wszczęciu postępowania przetargowego.

Oferty proszę przesyłać na adres: projekty-olesnica@ohp.pl lub w siedzibie CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4 do dnia 16.09.2016.

Załącznik do pobrania ze szczegółowymi informacjami: kurs-prawo-jazdy-kat-b-szacowanie