Co się zmieni w OHP po reformie oświaty?

Od 1 września 2017 r. zmienia się – zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – struktura polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tych pierwszych reforma oświaty zakończy się w roku szkolnym 2022/2023, a w liceach i technikach – w roku szkolnym 2023/2024.

Zasadnicze szkoły zawodowe, do których między innymi uczęszczali dotąd uczestnicy OHP, zostaną zastąpione przez dwustopniowe szkoły branżowe. Za miesiąc więc do szkół branżowych I stopnia pójdzie pierwszy rocznik uczniów, w tym i uczestnicy OHP. Szkoła branżowa I stopnia będzie trzyletnia i będzie w niej obowiązywać nowa podstawa programowa. Po ukończeniu szkoły branżowej drugiego stopnia będzie można zdawać maturę i dalej kształcić się na studiach.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach branżowych I stopnia będą jeszcze funkcjonować klasy drugie i trzecie dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, a w roku szkolnym 2018/2019 – już tylko klasy trzecie. Ich absolwenci dostaną świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym nauka w szkołach branżowych II stopnia rozpocznie się 1 września 2020 r.

Ponadto nadal w Ochotniczych Hufcach Pracy będzie można nauczyć się zawodu („Nauka zawodu”) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) lub u rzemieślnika („rzemieślnicza nauka zawodu”).

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP będzie nadal odbywać się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki będą zdobywać wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców. Także jak dotąd uczestnicy OHP będą mieć status pracownika młodocianego mającego indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Podsumowując:

Informacja ze strony www.ohp.pl