Szkolenie w ramach projektu „Aktywizacyjny Triatlon- młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”

W dniach 5-6 grudnia we Wrocławiu odbyło się szkolenie mające na celu przybliżenie organizacjom rządowym i pozarządowym projektu  „Aktywizacyjny Triatlon- młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” oraz modelu aktywizacji i integracji zawodowej AsA, Assistierte Ausbildung. W szkoleniu wzięli przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, Centrów Integracji Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Doradczo-Szkoleniowych, a także zastępca dyrektora naszego Centrum Wioletta Leśniowska wraz z pracownikiem działu projektów.

Projekt „Aktywizacyjny Triatlon- młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” zakłada zwiększenie skuteczności grupy użytkowników w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej grupy NEET, a przez to zwiększenie szans na zatrudnienie osób z tej grupy społecznej. Partnerami projektu jest Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz heapmail Internet Solutions. Jednocześnie wykorzystano funkcjonujące od 2009 roku partnerstwo Fundacji „Krzyżowa” z Grone Netzwerk Hamburg GmbH, które jest liderem na rynku niemieckim wdrażającym nowe rozwiązania w obszarze aktywizacji grup defaworyzowanych, w tym młodzieży pozostającej  poza rynkiem pracy i edukacji (NEET). Grone skutecznie od lat pracuje metodą AsA (Assiestierte Ausbuildung) tzw. asystowanego kształcenia, która za cel stawia sobie kompleksową aktywizację młodego człowieka poprzez szereg działań społecznych, edukacyjnych, zawodowych realizowanych w formule partnerskiej.

Doświadczenia niemieckie na tym gruncie charakteryzuje się wysoką skutecznością/ Dominantami tej skuteczności są dwa elementy: intensywna opieka pedagogiczna i model kształcenia w systemie dualnym. Dzięki elastyczności i dopasowaniu potrzeb beneficjenta do rynku pracy pomoc młodym ludziom jest bardziej efektywna. Nic dziwnego, że bezrobocie wśród młodych osób  w Niemczech jest na najniższym poziomie w porównaniu z innymi państwami europejskimi. celem AsA jest integracja młodego człowieka z rynkiem pracy poprzez umożliwienie mu zdobycia zawodu, wspieranie uczestnika na etapie podejmowania wyboru, stworzenia planu działania, motywacji do działania i zmiany a także konsekwentnego realizowania celu. Aby osiągnąć ten cel niezbędna jest silna współpraca między organizacjami,a  przedstawicielami przedsiębiorców, którzy umożliwią młodemu człowiekowi nie tylko zdobycie kompetencji zawodowych  i społecznych, ale i w przyszłości będą docelowymi miejscami pracy dla uczestników.

Metoda ta adaptowana na grunt polski otrzymała od grupy ekspertów nazwę „Asystowana aktywizacja” czyli AsA_pl. W ramach projektu powołano ekspertów, którzy wnikliwie analizowali założenia metody, próbując dostosował je w możliwie najszerszym zakresie do warunków polskich i przygotować do wdrożenia jej na polski rynek usług skierowanych do młodzieży z grupy NEET.

W czasie szkolenia poprowadzonego przez ekspertów z Fundacji „Krzyżowa” oraz Sudeckiej Izby Przemysłowej. uczestnicy poznali model niemieckiej metody AsA oraz założenia, które pozwolą przenieść ją na rynek polski. Liczne ćwiczenia i prace w grupach pozwoliły nie tylko zintegrować się, ale i bardziej zrozumieć na czym polega asystowana aktywizacja.