Rekrutacja do CKiW OHP 2019/2020

 Rekrutacja do CKiW OHP trwa!

 

 

CKiW OHP w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2019/2020. Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży od 15-18 roku życia, która chciałaby uzupełnić wykształcenie i nauczyć się zawodu. Centrum zapewnia wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie oraz zajęcia ze specjalistami z zakresu procesu edukacji i wychowania młodzieży.

 

DODAJ SWOJEMU ŻYCIU KOLORÓW, DOŁĄCZ DO NAS ! ODWAŻ SIĘ !

KSZTAŁCIMY POSZUKIWANYCH SPECJALISTÓW !

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W OLEŚNICY OGŁASZA  NABÓR

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 NA NASTĘPUJĄCYCH POZIOMACH KSZTAŁCENIA:

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VII, VIII

I KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ ZAWODOWEJ

W odniesieniu do świadczeń przysługujących w ramach Programu „Rodzina 500+”, zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.16.0.195): Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.” Art. 7 ust. 4 tejże ustawy stanowi: W przypadku, gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W art. 8 ustawodawca stwierdził:
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednocześnie w art. 2 pkt 8 zdefiniowano instytucje zapewniające całodobową opiekę:
Ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Tym samym jednostki OHP (w tym także z zakwaterowaniem) NIE ZOSTAŁY wymienione w tym katalogu.