Regulamin konkursu „Zróbmy coś z niczego”

Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce.

Informacje o konkursie:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Konkurs  realizowany jest w ramach projektu EKOAKTYWNI W DZIAŁANIU finansowanego ze środków programu Europejski Korpus Solidarności. Konkurs adresowany jest do  wszystkich uczniów Szkół Podstawowych w Oleśnicy.

Wymagana  jest  duża  kreatywność  i  pomysłowość.  Zadaniem uczestnika  jest  wykonanie  przedmiotu praktycznego lub ozdobnego z  surowców  wtórnych  (np.  zużyte  skrawki materiałów, makulatura, puste puszki, plastikowe butelki, nakrętki itp.) lub z materiałów naturalnych (np. drewno, słoma itp.).

Praca może zostać wykonana dowolną techniką. 

   1. Celem konkursu jest:

 1. zwrócenie uwagi na ochronę przyrody;
 2. promowanie segregowania odpadów;
 3. rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;
 4. zwrócenie  uwagi  na  narastający  problem  zanieczyszczenia  środowiska  naturalnego odpadami;
 5. rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych;
 6. rozwijanie wyobraźni.

     2. Warunki uczestnictwa:

 1. Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko JEDNĄ pracę.
 2. Podpisane prace przestrzennenależy dostarczyć organizatorowi konkursu do dnia 30.11.2019r.
 3. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do pracy, zawierającą następujące informacje: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, szkoła, klasa.
 4. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 06.12.2019. Wyniki zostaną ogłoszone na Facebooku Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, na stronie www.ckiw-olesnica.ohp.pl oraz umieszczone na tablicy wejściowej do Zamku Książęcego w Oleśnicy.
 5. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 10.12.2019, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty wystawy oraz wręczenia nagrody.  
 6. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace (miejsce 1, miejsce 2 i miejsce 3).
 7. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiemy w Sekretariacie CKiW OHP w Oleśnicy lub pod numerem 71 314 20 12.

     3. Kryteria oceny:

Jury powołane przez organizatora konkursu przy ocenie będzie brać pod uwagę:

 1. oryginalność,
 2. wkład pracy włożony przez ucznia,
 3. estetykę wykonania,
 4. zgodność z regulaminem konkursu,
 5. pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 6. wielkość i bogactwo użytych materiałów.