Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania twarzy

Wychowankowie i pracownicy OHP,

od 16 kwietnia, wychodząc z domu, zobowiązani będziemy do zakrywania ust i nosa.

Obowiązek nakłada na nas Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uszczegóławiające art. 18 Rozporządzenia z 10 kwietnia br., które wprowadza od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski albo innego materiału lub fragmentem odzieży, podczas przebywania w miejscach publicznych.

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach; w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • na terenie nieruchomości wspólnych.

Gdzie nie ma nakazu zakrywania ust i nosa?

 • w mieszkaniach,
 • w miejscach pracy (chyba że są to obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, drogi, place, ogrody zoologiczne i inne miejsca gdzie obowiązek taki istnieje),
 • w samochodach i pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jeśli poruszają się nimi osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 • dziecka do ukończenia 4 roku życia,
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane),
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu lub przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób,
 • duchownego sprawującego kult religijny,
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Według rozporządzenia twarz można zakryć przy pomocy części odzieży, szalika, przyłbicy, maski albo maseczki.


Komenda Główna OHP