Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu dachu Zamku Książęcego w Oleśnicy

Zapytanie ofertowe – nadzór inwestorski

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 5 – przedmiar robót elektrycznych

Załącznik nr 6 – STWiOR – roboty budowlane

Załącznik nr 7 – STWiOR – roboty elektryczne