„Obudź swój potencjał – YEI” – harmonogram zajęć

www.dreamsart.pl

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy jest realizatorem projektu „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Inicjatywy  na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznOej oraz zdolności do zatrudnienia.  

W projekcie realizowanym przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy bierze udział 20 osób, które:

 • mają ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie ukończony 25 r.ż.
 • są osobami niepracującymi, biernymi zawodowo, niezarejestrowanymi w PUP
 • zaliczają się do grupy tzw. NEET (są osobami niekształcącymi się i nieszkolącymi się)
 • nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy

W ramach projektu przewidywane jest:

 • poradnictwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczno-motywacyjne
 • kursy zawodowe
 • kurs przedsiębiorczości (dla 10% uczestników)
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
 • kurs językowy (dla 20% uczestników)
 • kurs komputerowy (podstawowy – dla 10% uczestników; ECDL lub równoważny – dla 20% uczestników)
 • kurs prawa jazdy kat. B (dla 20% uczestników)
 • 3-miesięczne staże zawodowe wraz z usługą pośrednictwa pracy lub pośrednictwa w zakresie organizacji staży

W okresie uczestnictwa w projekcie uczestnikom przysługuje: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne, wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych, dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe w ramach projektu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną.

Okres trwania projektu: kwiecień 2016-marzec 2017.

Adres miejsca, w którym realizowany jest projekt:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

ul. Zamkowa 4

56-400 Oleśnica

Koordynator projektu: Karolina Miżejewska

Opiekunowie grup: Eliza Kołcz, Anna Pater

Kontakt: 071 707 04 73 lub email: projekty-olesnica@ohp.pl

Szczegółowy harmonogram udzielania form wsparcia w miesiącu:

Harmonogram Maj 2016

Harmonogram Czerwiec 2016

Harmonogram Lipiec 2016

Harmonogram Sierpień 2016

harmonogram-wrzesien-2016

harmonogram-pazdziernik_2016

Harmonogram Listopad 2016

Harmonogram grudzień 2016