Zajęcia w Młodzieżowym Centrum Kariery z młodzieżą

W dniach  18-19 września odbyły się zajęcia doradcy zawodowego i pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery z nowo przyjętymi uczestnikami Centrum.

Spotkanie miało na celu wykształcenie w młodzieży aktywnej postawy wobec własnej przyszłości zawodowej. Rozwój umiejętności planowania jak również uświadomienie i przekonanie młodych osób o konieczności podjęcia wysiłku dalszej edukacji. Edukacji opartej na własnych zainteresowaniach i predyspozycjach, a do tego niezbędna jest znajomość własnego potencjału oraz rynku pracy. Wiedząc, kim jestem i czego chcę dużo łatwiej jest podjąć decyzję odnośnie przyszłości zawodowej. Dlatego tak istotnym elementem samowiedzy jest świadomość swoich mocnych i słabych stron. W trakcie spotkania uczestnicy zostali objęci badaniem predyspozycji i preferencji zawodowych. Zwrócono również uwagę na mocne i słabe strony oraz poziom samooceny i poczucie własnej wartości. Pośrednik pacy zapoznał uczestników z charakterystyką zawodu pośrednika oraz omówił prawa i obowiązki młodocianego pracownika. Poruszono również temat rynku pracy w szczególności omówiono zawody deficytowe i nadwyżkowe.  Prowadzące zwróciły uwagę na to jak ważne jest dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy, aby efektywnie na nim funkcjonować. Motywowały  uczestników do dalszej pracy nad swoimi słabościami oraz wzmacnia wiary we własne możliwości.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, młodzież aktywnie uczestniczyła we wszystkich zadaniach i wyraża chęć kontynuacji procesu wsparcia.