Wykonanie remontu budynku warsztatów szkoleniowych – etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.271.2.2022 SWZ

08da194d-5ab9-5e82-4d42-7800014e33e9 (1)

Załącznik nr 1 – projekty

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika budowy