Wykonanie remontu dachu – etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.271.1.2022 – wykonanie remontu dachu – etap 1 – SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 2b – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika budowy

Załącznik nr 5 – Pozwolenie na budowę wydane przez DKWZ

Załącznik nr 6 – Wytyczne DWKZ ws. remontu dachu Zamku Książąt Oleśnickich

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót – segment G

Załącznik nr 8 – dokumentacja fortograficzna dachu

Załącznik nr 9 – Plan sytuacyjny dachu

Załącznik nr 10 – Wzór umowy