Stworzenie dokumentacji projektowej remontu dachu oraz remont dachu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

Stworzenie dokumentacji projektowej remontu dachu oraz remont dachu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CKiW.DZP.271.3.2021 – SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – Wytyczne DWKZ ws. remontu dachu Zamku Książąt Oleśnickich

Załącznik nr 6 – Plan sytuacyjny dachu

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika budowy

Załącznik nr 9 – wzór umowy – część 1

Załącznik nr 10 – Wzór umowy – część 2